Έντυπα - Αιτήσεις (Εκπαιδευτικού)

Έντυπα - Αιτήσεις

Τύπος αρχείου

 

Γενική αίτηση
Αίτηση αδείας (π.χ. κανονικής)
Αίτηση αναρρωτικής αδείας  

1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50